Roztrhnutie predného skríženého väzu

Čo je to?

Ide o mechanické prerušenie dôležitého väzu kolenného kĺbu. Jeho názov je predný skrížený väz, v latinčine Ligamentum cruciatum anterior, skratka LCA. Ide o veľmi časté poranenie. Pokiaľ sa po úraze v kolene nájde krv, až v 85% ide o roztrhnutie predného skríženého väzu. Po jeho poškodení je koleno nestabilné a má pri ľahkej záťaži nábeh podvrtnúť sa s následným opuchom a bolesťou. To zabraňuje pacientom vykonávať športovú činnosť, niekedy majú problém aj v bežnom, nešportovom živote. Následná operácia – plastika predného skríženého väzu – patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie v ortopédii. V zahraničí (švédsky register plastík LCA) je udávaných 80 operácii na 100 000 obyvateľov.

Anatómia

Väzy, ktoré sa starajú o stabilitu kolena smerom do strán, sa nachádzajú v obale kolena po jeho oboch stranách. Stabilitu smerom dozadu a dopredu zabezpečujú väzy, ktoré sa nachádzajú v strede kolena. Je to predný (1) a zadný skrížený väz(2).Oba väzy začínajú na stehennej kosti (3) a končia na predkolení (4). Zadný väz je uložený viac vzadu a zabezpečuje ,aby sa predkolenie neposunulo voči stehnu veľmi dozadu. Predný skrížený sa stará, aby nedošlo k predsunutiu predkolenia veľmi dopredu. Väzy sa pri svojom prechode navzájom krížia ( z toho pochádza aj názov skrížený väz). Toto prekríženie zabezpečuje rotačnú stabilitu kolena. Rotačný pohyb kolena predstavuje vytočenie predkolenia voči stehnu dovnútra alebo smerom von. Pri zdravom kolene je tento pohyb len veľmi malý, pri poškodení väzov sa neprimerane zväčší a vyvolá problémy.

Príčiny

Najčastejšie sa predný skrížený väz roztrhne pri rotačnom pohybe kolena. Predkolenie je fixované a stehno sa spolu s celým telom vytočí jedným smerom. Ide o úrazy pri lyžovaní, kedy lyža zahraní, alebo sa o niečo zachytí a nasleduje pád s vytočením tela voči lyži v kolennom kĺbe. Pri futbale ide o úrazy pri stoji na jednej nohe s pôsobením sily na telo športovca, ktorý sa v kolene vytočí jedným smerom. Väz sa môže roztrhnúť aj pri páde z výšky na jednu nohu, pri páde z bicykla či schodoch. Zdriedkavý mechanizmus je priame pôsobenie sily na predkolenie smerom dopredu. Najčastejšie dochádza k tomuto úrazu pri futbale, lyžovaní, floorbale a hádzanej.

Diagnóza:

Klinické vyšetrenie

Po prvom úraze je typický haemarthros. Ide o náplň kolena krvou. Pri tomto náleze v 85% ide o poškodenie predného skríženého väzu. Krvácanie je spôsobené roztrhnutím artérie, ktoré sa nachádza vo väze. Anatomicky ide táto cieva z predkolenia cez predný skrížený väz na stehno. Preto sa pri jej prerušení zachová výživa časti väzu na predkolení, ktorá má tendenciu prihojiť sa na zadný skrížený väz. Časť, ktorá zostane na stehennej kosti, pre nedostatok výživy odumrie. Preto sa kompletne roztrhnutý väz nikdy nezhojí.
Pri prvom vyšetrení máme pacienta s bolesťou a obmedzeným pohybom. Úlohou lekára, ktorý vykoná prvé ošetrenie a vytiahne z kolena krv, je vylúčiť zlomeninu v okolí kolena, poranenie hlavných ciev a nervov a posúdiť stav bočných väzov. Keďže základom mechanizmu je rotácia, sú veľmi často so skríženým väzom narušené aj bočné väzy. Ich poškodenie je však našťastie často len minimálne alebo v rozsahu, ktoré nevyžaduje operačnú liečbu. V tomto štádiu sa klinickým vyšetrením nedá potvrdiť či vyvrátiť lézia LCA, ale treba ju predpokladať. Postupne dochádza k zlepšovaniu klinického stavu. Pri štandardnom priebehu do 6 týždňov má pacient plný rozsah pohybu, nemá bolesti pri bežnej chôdzi, koleno je kľudné. V tomto subakútnom štádiu je možné kvalitným vyšetrením potvrdiť či vyvrátiť léziu LCA. Základom sú dve vyšetrenia, a to Lachman a Pivot shift test. Prvý hodnotí predozadný pohyb predkolenia, druhý sa vyšetruje vyrotovaním predkolenia voči stehnu a v prípade poškodenia väzu dôjde k subluxácii kolena.
Pokiaľ príde pacient na vyšetrenie neskôr, alebo v štádiu už rozvinutej nestability, je klinické vyšetrenie jednoduchšie a uvedené testy sú jednoznačne pozitívne v prípade lézie väzu. Klinické vyšetrenie je sťažené, ak je okrem väzu poškodený meniskus alebo chrupavka.

MRI

V akútnom stave je metódou voľby vyšetrenie magnetickou rezonanciou (magnetic resonance imaging – MRI). S veľkou presnosťou vie zistiť stav predného skríženého väzu ako aj poškodenie meniskov a chrupavky. V chronickom stave nie je magnetická rezonancia natoľko dôležitá, keďže stav je možno dobre posúdiť aj klinickým vyšetrením.

ASK operácia

Poslednou možnosťou na zistenie poškodenia väzu je artroskopia, ktorá je indikovaná pri prejave poškodenia menisku alebo chrupky. Táto metóda je najpresnejšia, pretože pomocou nej je možno priamo vizualizovať stav väzu a zároveň vyšetriť koleno na nestabilitu v anestéze. Napriek tomu skúsený lekár, ktorý sa tejto problematike venuje, by mal vedieť stav LCA posúdiť pred samotnou operáciou na základe klinického stavu kolena ev. MRI.

Terapia:

V akútnom štádiu sa odporúča sa kľud, analgetiká, chladenie, nezaťažovanie a rozcvičenie kolena. Doplnkom môžu byť krátka ortéza kolena alebo barle. V špecifickom prípade vrcholového športovca je možné na základe MRI nálezu ihneď pristúpiť k operácii.
Na niektorých pracoviskách pri náleze krvi v kolene je zvykom akútna artroskopia kolena. Tento výkon má opodstatnenie, ak je operatér schopný ihneď ošetriť poškodené štruktúry. Pokiaľ je takáto operácia mienená len ako diagnostická, bez adekvátneho riešenia nálezu, nie je opodstatnená.
Všeobecne sa udáva, že zo všetkých roztrhnutých predných skrížených väzov je tretina pacientov bez ťažkostí. Ďalšia tretina pacientov má ťažkosti len pri záťaži a športe a posledná tretina ich má aj v bežnom živote. Problémom je predpovedať osud poškodeného kolena o 10–15 rokov. Pokiaľ pretrváva aj diskrétna nestabilita je šanca na trvalé poškodenie kolena na 80%, pokiaľ pacient podstupi operáciu tak sa riziko znižuje na 20%

T.j. nie každý roztrhnutý väz je nutné operovať, ale…..

Väz sám osobe sa nikdy nezhojí tak, aby plnil svoju pôvodnú funkciu. Plne izolované roztrhnutie väzu, bez ďalších poškodení mediálneho ligamenta alebo predného femorotibiálneho ligamenta však nemusí robiť pacientovi väčšie ťažkosti pri dobrej svalovej sile stehenných svalov, ktoré držia koleno „pokope“. Napriek tomu sa koleno ďalej poškodzuje. Ak sú pri prvom úraze poškodené aj ďalšie štruktúry, ktoré nevieme rekonštruovať, zvyšuje sa potreba zastabilizovať koleno plastikou predného skríženého väzu. Keďže pri úraze nevieme presne posúdiť, do ktorej skupiny patrí človek s léziou LCA a nie je u neho nutná operácia pre léziu menisku či chrupky, je vhodné pacientovi odporúčať rehabilitáciu a posilnenie stehenného svalu. Do 5 mesiacov od zortrhnutia väzu sa ale odporúča vykonať plastiku LCA, nakoľko s odkladom sa zvyšuje šanca na poškodenie meniskov a chupky kolena. Ak nestabilita pretrváva, dochádza ku podvrtnutiam, alebo nie je možný výkon športu, ktorému sa pacient venuje, je vhodné plastiku väzu vykonať čo najskôr. Samozrejme rozhodnutie ovplyvňujú aj ďalšie podmienky – napríklad vek, potreba športovej činnosti, spolupráca pacienta na pooperačnom režime, ako aj dostatočný priestor na následnú rehabilitáciu.

Operačný postup je popísaný na stránke Plastika predného skríženného väzu (LCA).