Anatómia kolena

Kosti

Samotný kĺb je tvorený troma kosťami. Stehenná kosť (femur), holenná kosť (tíbia) a jabĺčko (patela). Na vonkajšej strane holennej kosti sa nachádza píšťala (fibula), ktorá priamo nezasahuje do samotného kolena. Spolu s holenou kosťou vytvárajú funkčný celok predkolenie a tak budeme v ďalšom texte označovať holennú kosť a píšťalu.

Stehenná kosť je mohutná kosť, ktorá na svojom hornom konci vytvára bedrový kĺb. Na svojom spodnom konci spoluvytvára kolenný kĺb. V kolene sa ukončuje dvoma mohutnými výbežkami, a to vnútorným výbežkom (mediálny kondyl) a vonkajším výbežkom (laterálny kondyl). Povrch týchto výbežkov je pokrytý chrupkou. Výbežky majú oválny tvar, pri pohľade zboku vytvárajú na spodnom konci stehennej kosti tvar C. Vpredu sa medzi nimi nachádza priehlbenina sulkus interkondylaris. V tomto priestore medzi kondylmi stehennej kosti sa pri zohnutí kolena pohybuje jabĺčko. Na spodnej a zadnej časti sa medzi kondylmi nachádza hlbšia priehlbenina, tzv. „Notch“ zárez. Tento obsahuje skrížené väzy kolena.

Predkolenie je na hornom konci tvorené plochou kostnou platňou holennej kosti. Na tejto ploche sa nachádza chrupka a fixujú sa tu menisky. V strede plochy sú dve vyvýšeniny, medzi ktorými z predkolenia odstupuje predný skrížený väz. Vpredu cca 2–3 cm pod úrovňou hornej plochy odstupuje kostný výbežok tuberositas tibiae.

Jabĺčko je malá kosť nachádzajúca sa vpredu. Na jeho zadnej strane je chrupka, ktorou sa jabĺčko dotýka stehennej kosti.

Menisky a skrížené väzy

Hlavné kĺbové spojenie predstavuje kontakt spodného konca stehennej kosti a hornej plochy predkolenia. Keďže spodné ukončenie stehennej kosti je oválne a predkolenie ploché, je priestor po okrajoch vyplnený meniskami. Ide o dva menisky, a to vnútorný a vonkajší. Menisky sú zmesou chrupky a väziva. Pri pohľade zhora majú tvar C, na priereze sú trojuholníkového tvaru. Sú uložené na okraji predkolenia a začínajú a končia v jeho strede.

Zo stredu predkolenia v mieste dvoch vyvýšenín odstupuje predný skrížený väz. Smeruje dozadu a hore na vonkajšiu stranu a upína sa v „notchi“ na vonkajší kondyl stehennej kosti. Zadný skrížený väz odstupuje na zadnej ploche predkolenia asi 2 cm pod úrovňou hornej plochy. Smeruje dopredu a hore a upína sa v „notchi“ na vnútorný kondyl stehennej kosti. Pri prechode sa tieto väzy navzájom krížia, z toho pochádza ich názov.

Menisky ako aj skrížené väzy sa nachádzajú priamo v kolenom kĺbe a patria medzi najčastejšie poškodzované štruktúry v ľudskom tele.

Obal kolena a jeho väzy

Zvyšné väzy kolena sa nachádzajú v obale kolenného kĺbu.

Z dôležitých väzov ide o patelárne ligamentum, ktoré spája tuberositas tibiae predkolenia a jabĺčko.

Na vnútornej strane kolena je vnútorný bočný väz. Odstupuje z okraja vnútorného kondylu stehennej kosti a smeruje na vnútornú plochu predkolenia. Pri prechode okolo kĺbovej štrbiny je pevne spojený s vnútorným meniskom. Na predkolení sa fixuje tesne pod jeho okrajom a potom širokým niekoľkocentimetrovým úponom cca 3–4 cm nižšie.
Druhým dôležitým väzom na vnútornej strane je mediálne patelofemorálne ligamentum (MPFL). Je to hlavný stabilizačný väz jabĺčka. Odstupuje tesne pri odstupe vnútorného väzu kolena, ale smeruje na vonkajšiu stranu a upína sa na vnútornom okraji jabĺčka.

Na vonkajšej strane kolena je vonkajší bočný väz. Odstupuje v strede vonkajšieho kondylu stehennej kosti. Smeruje a upína sa na hlavičku píšťaly. Preto je trochu ďalej od hornej plochy predkolenia a nespája sa priamo s vonkajším meniskom.
Ďalšou dôležitou štruktúrou na vonkajšej strane kolena je dlhý väz, ktorý ide od bedrového kĺbu po vonkajšej strane stehna a fixuje sa na vonkajšej strane predkolenia tesne pod jeho hornú plochu. Predtým z tohto dlhého väzu vychádzajú spojky ku jabĺčku. Táto štruktúra sa nazýva tractus iliotibiális.

Svaly a šľachy

Dôležitými štruktúrami okolo kolena je stehenný sval a šľachy odstupujúce z „pes anserinum“.

Stehenný sval

Je to jeden z najmohutnejších svalov ľudského tela. Skladá sa zo 4 častí a vytvára svalovú hmotu bočnej, prednej a vonkajšej strany stehna. Dôležité je to, že svojou šľachou sa upína na hornú časť jabĺčka. Sila tohto svalu sa potom prenáša cez jabĺčko a patelárne ligamentum až na predkolenie v mieste tuberositas tibiae.

Pes anserinus

Je to miesto medzi úponom vonkajšieho väzu kolena a tuberositas tibiae. Tu odstupujú 3 šľachy svalov stehna. Ide o m.semitendinosus, m.gracilis a m.sartorius. Ich úpon dokopy vytvára tvar husacej nohy. V preklade pes anserinus znamená husia noha.